Verkoopsvoorwaarden

Art.1. Klachten tegen onze leveringen moeten op straffe van verval per aangetekend schrijven gedaan worden binnen de acht dagen na levering van de goederen.

Art.2. Klachten tegen onze facturen moeten op straffe van verval per aangetekend schrijven gedaan worden binnen de acht dagen na ontvangst dezer.

Art.3. Onze factuur is contant en zonder korting betaalbaar op haar datum, of op de vervaldag aangeduid op deze factuur.

Art.4. Bij gebrek aan betaling van onze factuur op haar vervaldatum, zal het verschuldigd gebleven bedrag intrest opleveren a rato van 12% per jaar vanaf deze vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning is vereist.

Art.5. Bij niet betaling van onze factuur op de vervaldag zal het schuldsaldo, na vergeefse voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 12%, met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 1.850,00 euro, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt.

Art.6. Worden termijnen van betaling toegestaan, of wisselbrieven geaccepteerd, dan wordt het volledige saldo ineens opeisbaar, bij wanbetaling of bij protest van een wisselbrief.

In dit laatste geval, en/of bij kennelijk of vermoed onvermogen van de koper wordt het nog openstaande saldo onmiddellijk opeisbaar, zonder ingebrekestelling.

Art.7. Ingeval de koper de koop-verkoop overeenkomst wenst te verbreken, kan de firma ofwel de volledige uitvoering van deze overeenkomst eisen, ofwel een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de waarde van het contract.

Art.8. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen maar nemen geen vertragingsboeten aan.

Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.

Art.9. De goederen reizen steeds op risico van de bestemmeling.

Art.10. Indien op verzoek van de besteller de factuur wordt opgemaakt op naam van een derde, blijft de besteller hoofdelijk en solidair verantwoordelijk voor betaling ervan, en is de derde gehouden tot naleving van alle verbintenissen die voortvloeien uit de verkoopsvoorwaarden.

Art.11. Onze algemene aanbiedingen, prijslijsten en catalogi worden opgesteld ten titel van inlichting, en zijn geenszins bindend, niet wat prijs noch wat techniek betreft.

Art.12. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria, ook in geval van faling.

De koper erkent dat dit eigendomsvoorbehoud schriftelijk en voor de levering is overeengekomen.

Art.13. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.

Art.14. Klachten wegens zichtbare gebreken zullen door de koper schriftelijk geformuleerd moeten worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Na het ondertekenen van de ontvangstnota door de koper worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard.

Klachten wegens verborgen gebreken dienen ons schriftelijk ter kennis gebracht te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. De waarborg behelst het herstellen of vervangen naar keuze van de verkoper. Alle kosten voor het vervoer, werkuren, enz., zijn ten laste van de koper. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de gebrekkige goederen of onderdelen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor andere schade zoals vergoeding wegens gebruiksderving of schade berokkend aan personen of zaken. Wij kunnen niet aangesproken worden wanneer de goederen zonder onze tussenkomst bewerkt of verwerkt zijn, of doorverkocht werden. Ons akkoord om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van onze aansprakelijkheid.

Art.15. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.